Skip to content

Integritetspolicy

Vi är personuppgiftsansvariga
Jorat Academy
Organisationsnummer 556958-5036
Adress Södra vägen 57
ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, dvs. för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. I vissa fall sparar vi dessutom dina personuppgifter för att underlätta kontakt avseende framtida uppdrag eller för att kunna tillhandahålla ritningar och dylikt.

Inkommande e-post och telefonsamtal
Om du kontaktar oss per e-post eller per telefon behandlar vi ditt telefonnummer, din e-postadress samt annan information som du väljer att inkludera i din korrespondens för att kunna besvara ditt meddelande samt för att tillhandahålla information om oss och om vår verksamhet. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och att tillhandahålla information. Behandlingen sker till dess att 2 år har passerat, om ingen annan grund för behandling av dessa personuppgifter finns.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.


Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till vår redovisningsbyrå.


Dina rättigheter
När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@joratacademy.com
Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade.


Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.imy.se

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Övrigt:
Vi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy och ny version blir gällande när den finns tillgänglig på vår webbplats www.joratacademy.com
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt:
Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@joratacademy.com om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.joratacademy.com/